Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023

“Ένταξη των ομοσπονδιών στο μητρώο φορέων της ΓΓΑ μέχρι τις 31/3 ή αυτοδίκαιη έκπτωση των ΔΣ τους”!


Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ των υπουργών Αυγενάκη και Πιερρακάκη με θέμα “Εγγραφή αθλητικών ομοσπονδιών στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων (Μ.Α.Φ.): Καθορισμόςστοιχείων που απαιτείται να καταχωρίζονται από τις αθλητικές ομοσπονδίες για την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016.Η καταχώριση των στοιχείων των αθλητικών φορέων (ομοσπονδιών) ολοκληρώνεται στις 31/3/2023 και όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου του υφυπουργού αθλητισμού “Το διοικητικό συμβούλιο αθλητικού φορέα, το οποίο δεν εισάγει ή δεν επικαιροποιεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων τα στοιχεία της παρ. 1 εντός των προθεσμιών της περ. α), κηρύσσεται αυτοδικαίως έκπτωτο. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.”Στο άρθρο 1 αναφέρεται ότι σκοπός είναι “η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού να ασκεί αποτελεσματικότερα τον εποπτικό και ελεγκτικό της ρόλο σε ένα σημαντικό αριθμό επιχορηγούμενων εποπτευόμενων αθλητικών φορέων (Αθλητικές Ομοσπονδίες, Αθλητικές Ενώσεις, Αθλητικά Σωματεία, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων φορέων για τα άτομα με αναπηρίες) ανά την ελληνική επικράτεια.Το άρθρο 4 αναφέρεται στις πρόθεσμιες υποβολής ελέγχου:“

1. Κατά την 1η εφαρμογή, η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των στοιχείων του παραρτήματος I για την εγγραφή στο Μ.Α.Φ. διενεργείται ως ακολούθως: 

 α) Η καταχώριση και η υποβολή όλων των υποχρεωτικών στοιχείων του παραρτήματος Ιεκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και, ολοκληρώνεταιτην 31.03.2023.β) Η διόρθωση ή η συμπλήρωση ή η τροποποίηση των στοιχείων ως αποτέλεσμα τηςαξιολόγησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της αξιολόγησης.γ) Η αθλητική ομοσπονδία υποχρεούται να καταχωρίζει στο Μ.Α.Φ. τις μεταβολές τωνστοιχείων της εντός δύο (2) μηνών από την επέλευσή τους.Δείτε την ΚΥΑ εδώ 

Πηγή: soccerplus.gr