Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

Παρατείνεται η σύμβαση για εγκατάσταση ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Καρπενησίου


  • εγκατάσταση ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Καρπενησίου
  • προμήθεια ρομποτικής σκούπας κολυμβητηρίου

Έγκριση έλαβε το πρακτικό της επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια – εγκατάσταση ταρτάν στο Εθνικό Δημοτικό Στάδιο Καρπενησίου και προμήθεια ρομποτικής σκούπας κολυμβητηρίου Καρπενησίου», με το οποίο εγκρίνεται η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για έξι (6) μήνες για το τμήμα 1 της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – εγκατάσταση ταρτάν στο Εθνικό Δημοτικό Στάδιο Καρπενησίου».

Η απόφαση αυτή λήφθηκε, καθώς έχει ολοκληρωθεί ήδη η ασφαλτική υποδομή. Το μεγαλύτερο μέρος των υλικών είναι εισαγόμενο, υπήρξε σοβαρή καθυστέρηση στο χρόνο παράδοσης τους, αφενός μεν λόγω των συνεχώς αυξανόμενων τιμών αφετέρου δε λόγω της δυσκολίας παράδοσής τους από το εργοστάσιο. Το μεγαλύτερο μέρος των υλικών βρίσκεται αποθηκευμένο στην περιοχή εκτέλεσης του έργου. Η επιτροπή γνωμοδότησε θετικά έχοντας υπόψη ότι όλα τα παραπάνω τηρούνται, καθώς και το αίτημα του προμηθευτή που κατατέθηκε εμπρόθεσμα πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης. Αποτελεί αναγκαιότητα η παράταση του χρόνου παράδοσης, καθώς η καθυστέρηση οφείλεται στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω COVID-19.

Να τονίσουμε ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.» Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις.

 Πηγή: www.evrytanikospalmos.gr