Τρίτη 2 Μαΐου 2023

Αίτηση χρηματοδότησης για τη δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας


Την αποδοχή των όρων συμμετοχής του Δήμου Αγράφων στο Πρόγραμμα και την έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας του Δήμου Αγράφων» αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Αγράφων. Παράλληλα, η ίδια ενέκρινε την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, κ. Αλέξανδρου Καρδαμπίκη, να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτηθεί προκειμένου να υποβληθεί η εν λόγω πρόταση και την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων.

Το πρόγραμμα

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Πρόσκληση καλεί τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της Χώρας, την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους και τα νομικά πρόσωπα, για την υποβολή προτάσεων, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», του παραρτήματος της από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα, προκειμένου να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU.

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους και των νομικών προσώπων της, για τη δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών, Διαδρομών Πεζοπορίας και Ποδηλασίας με: i. τη δημιουργία ii. την αναβάθμιση, iii. τη συμμόρφωση πλήρωσης κοινών κριτηρίων και iv. την ενοποίηση των υφιστάμενων τοπικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και βελτίωσης των χώρων αναψυχής.

Στόχοι του έργου

Το έργο θα εντοπίσει, θα χαρτογραφήσει και θα αναδείξει διαδρομές κατάλληλες για πεζοπορία και ποδηλασία, λαμβάνοντας υπόψη το ήδη υπάρχον δίκτυο μονοπατιών και διαδρομών. Νέες και υπάρχουσες διαδρομές και μονοπάτια θα συνδεθούν για να σχηματίσουν ένα ενοποιημένο Εθνικό Δίκτυο. Επιπλέον, οι χώροι ενδιάμεσης στάσης (χώροι αναψυχής) θα κατασκευαστούν με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:

• Τη δημιουργία νέων μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας.

• Τον εμπλουτισμό και αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας, των υπό ένταξη περιοχών.

•Τη δημιουργία και βελτίωση των χώρων αναψυχής, σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου μονοπατιών των υπό ένταξη περιοχών.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μια (1) αίτηση χρηματοδότησης με ανώτερο ποσό χρηματοδότησης έως 800.000 € για τους Δήμους.

Πηγή: www.evrytanikospalmos.gr