Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023

Ανοίγει το “μητρώο της ΓΓΑ” για την εγγραφή σωματείων και την επικαιροποίηση στοιχείων


Mε “ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ” του υφυπουργού αθλητισμού, Ελ. Αυγενάκη, καθορίζονται οι λεπτομέρειες  για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων», για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης.Ειδικότερα στο ΑΡΘΡΟ 4 αναφέρονται τα εξής:“Διάρκεια υποβολής, ελέγχου και αξιολόγησης της καταχώρισης στο ηλεκτρονικό μητρώο1. Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2023 διενεργείται σε δύο (2) κύκλους.α) Ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, ολοκληρώνεται την 20.4.2023. 

 β) Ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί την 21.4.2023 και ολοκληρώνεται την 30.6.2023.2. Σωματείο που υπέβαλε οριστική αίτηση εντός των χρονικών ορίων ενός κύκλου, εφόσον η αίτησή του, κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου, βρέθηκε ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο, έχει δικαίωμα συμπλήρωσης – διόρθωσης της αίτησή του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) για τον πρώτο κύκλο έως 15.6.2023. Η αξιολόγηση των αιτήσεων του πρώτου κύκλου ολοκληρώνεται έως 31.7.2023. Για τις αιτήσεις του δεύτερου κύκλου, το δικαίωμα συμπλήρωσης – διόρθωσης και επανυποβολής τους λήγειτην 31.10.2023. Για τις αιτήσεις υποβολής δίνεται η δυνατότητα έως τεσσάρων (4) επανυποβολών συνολικά, ανεξαρτήτως κύκλου και έως 31.10.2023.Σε περίπτωση που και μετά τον επανέλεγχο η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, το σωματείο δενεπικαιροποιεί την εγγραφή του και δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2023 ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής. Αθλητικό σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2022 και δεν έχει στο μεταξύ διαγραφεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5, θεωρείται έως και την 31.12.2023 εγγεγραμμένο και στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2023, εφόσον έχει υποβάλει εμπροθέσμως (έως 30.6.2023), σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, το αθλητικό σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του.Ειδικά για την περίπτωση που σωματείο εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2022 επιθυμεί να εγγραφεί για νέο άθλημα και να αξιολογηθεί έως 31.7.2022, θα πρέπει να υποβάλλει την αίτησή του στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου (έως 20.4.2023).” 

Πηγή: soccerplus.gr