Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

Επείγουσα υπενθύμιση αθλητικών σωματείων

 

Ελάχιστες ημέρες έμειναν για την τροποποίηση των καταστατικών των σωματείων.

Τα Σωματεία που δεν θα προβούν σε τροποποίηση δεν θα έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Αθλητικό Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 Ν. 4726/2020, ΦΕΚ Α 181/18.9.2020, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 Ν. 4938/2022, ΦΕΚ Α’ 109, υποχρεούνται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, εφόσον δεν το έχουν, ήδη, πράξει, με όσα προβλέπονται στον ισχύοντα αθλητικό νόμο και να το καταθέσουν στην αρμόδια αρχή.

Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που έχει χορηγηθεί σε αυτά.
Πρακτικά σημαίνει ότι όσα σωματεία δεν θα έχουν καταθέσει τροποποίηση Καταστατικού μέχρι την 
30/12/ 2022 δεν θα λάβουν την επιχορήγηση του ερχόμενου Ιανουαρίου, θα τεθούν εκτός μητρώου για το νέος έτος κάτι που σημαίνει αυτόματη αποβολή από τα πρωταθλήματα της νέας περιόδου.