Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022

Ξεκινούν σύντομα οι εργασίες για το γήπεδο 5Χ5 στο Κρίκελλο


Στην ανάδειξη του αναδόχου προχωρά η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου μετά την έγκριση του 3ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Κρικέλλου Δ.Ε. Δομνίστας» προϋπολογισμού 130.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Με το ως άνω πρακτικό εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης με την εργοληπτική επιχείρηση «3ΚΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.», για την εκτέλεση του ανωτέρω έργο, με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης δέκα εννέα και πενήντα τρία τοις εκατό (19,53%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, δεδομένου ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπο του μειοδότη οψιγενείς μεταβολές. Η επιτροπή του διαγωνισμού συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του εν λόγω ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και προέβη στον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν καθώς και στον έλεγχο εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής ποσού 1.023,73€ και της εγγυητικής επιστολής ποσού 4.218,21€ ΤΜΕΔΕ.

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η παραπάνω επιχείρηση πληροί όλα τα κριτήρια, οπότε και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου.

Πηγή: www.evrytanikospalmos.gr