Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022

“Στην περίπτωση του μητρώου και της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης το Σύνταγμα λειτουργεί υπέρ της ΕΠΟ και εναντίον του Κράτους”


Στην ετήσια σύνοδο του ΙΔΕΑΔ που διεξήχθη στο ολυμπιακό συγκρότημα του ΤΑΕΚΒΟΝΤΟστις 21-10-2022 συζητήθηκαν πολλά θέματα της νομοθέτησης για τον αθλητισμό κατά τηνπερίοδο 2019-2022 και επισημάνθηκαν ιδιαίτερα τα μεγάλα προβλήματα που δημιούργησεη ελλειπής και εσφαλμένη νομοθέτηση αυτής της περιόδου. Περιοριστήκαμε στηνεπισήμανση των εξής, αναφέρει το δελτίο τύπου του ΙΔΕΑΔ:1. Αποσπασματική, εμβαλωματική και πολλές φορές «φωτογραφική» η νομοθέτησητης τελευταίας τριετίας.Το γενικότερο πρόβλημα νομοθέτησης που ανέδειξε η τελευταία τριετία είναι η μηολιστική, αλλά αντιθέτως αποσπασματική, εμβαλωματική και πολλές φορές«φωτογραφική» νομοθέτηση, η οποία μοιραία οδήγησε σε ατελέσφορες, αντικρουόμενεςκαι αυτοαναιρούμενς ρυθμίσεις του αθλητικού νόμου.Φωτογραφικές διατάξεις, κυρίως όσον αφορά στην συμμετοχή συγκεκριμένων προσώπωνστις εκλογές των ομοσπονδιών, τροπολογίες επί τροπολογιών, τροποποιήσεις επίτροποποιήσεων, παρατάσεις επί παρατάσεων, είναι λίγα μόνο από τα στοιχεία πουσυνθέτουν την προχειρότητα της νομοθέτησης την τελευταία τριετία.2. Ιδεολογική ατασθαλία που αποδομεί και εξευτελίζει την έννοια του αθλητισμού και του ολυμπισμού η νομοθέτηση πνευματικού και ηλεκτρονικού αθλητισμούΜε τον νόμο 4908/22 (άρθρα 22-35) αναγνωρίζεται νομικά ως αθλητική δραστηριότηταο πνευματικός και ηλεκτρονικός αθλητισμός.Όχι ότι ανταγωνιστικές δραστηριότητες με πνευματικό και ηλεκτρονικό χαρακτήρα, δενείναι, ενδεχομένως, άξιες νομοθετικού ενδιαφέροντος. Όμως όχι ως αθλητικές, αφού σεαυτές δεν υπάρχει ίχνος φυσικής και σωματικής δράσης. Μια τέτοια νομική καιιδεολογική ατασθαλία που αποδομεί και εξευτελίζει την έννοια του αθλητισμού και τουολυμπισμού θα μπορούσε να την κάνει οποιαδήποτε άλλη χώρα ή οργανισμός, ακόμη και ηίδια, πλήρως πλέον εμπορευματοποιημένη ΔΟΕ, όχι όμως η γενέτειρα της έννοιας τουαθλητισμού.3. Φωτογραφικές και νομικά παράλογες οι ρυθμίσεις για τη συμμετοχή στις εκλογέςομοσπονδιών των εργαζομένων σε αυτέςΣύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.7 ν. 2725/99 εργαζόμενος σε αθλητικό σωματείο μπορεί ναγίνει μέλος αυτού και να συμμετέχει σε εκλογές του σωματείου τουλάχιστον ένα ολόκληρο χρόνο μετά από την λήξη της σύμβασής του, πράγμα που σύμφωνα με ταάρθρα 12 και 21 Ν. 2725/99 ίσχυε αναλογικά και για τις ενώσεις και ομοσπονδίες.Κι΄ όμως, με το άρθρο 379 παρ.2 ν. 4700/2020 για τις εκλογές σε ενώσεις καιομοσπονδίες επιτρέπεται πλέον να ανακηρυχθεί υποψήφιος υπάλληλος αθλητικήςένωσης ή ομοσπονδίας, μόλις ένα (1) μόνο μήνα από την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη τηςεργασιακής σχέσης του αν πρόκειται για υπάλληλο αθλητικής ένωσης και δύο (2)τουλάχιστον μήνες, αν πρόκειται για υπάλληλο αθλητικής ομοσπονδίας».Δηλαδή, για την διασφάλιση του ελλάσσονος, ήτοι τον μη εκλογικό επηρεασμό τουσωματείου από τους υπαλλήλους του, ο νόμος απαιτεί πάροδο ενός έτους, ενώ για τηνδιασφάλιση του μείζονος, ήτοι τον μη εκλογικό επηρεασμό της ένωσης ή ομοσπονδίας,απαιτεί πάροδο ενός ή δύο μηνών.Πρόκειται προφανέστατα για απαράδεκτες φωτογραφικές διατάξεις, προκειμένου ναδιευκολυνθεί η συμμετοχή συγκεκριμένων προσώπων, αρεστών στους νομοθετούντες,στις εκλογές των ομοσπονδιών.4. Φωτογραφικές και νομικά παράλογες οι ρυθμίσεις για τα όρια ηλικίας τωναθλητικών παραγόντων 

 Σύμφωνα με το άρθρο 6 Ν. 4726/2020 «. Μετά τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού(70ού) έτους της ηλικίας του ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση τουΔιοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, δύναται, όμως, να αναλάβει άλλεςαρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται με απόφαση του ΔιοικητικούΣυμβουλίου της.»Όμως για τη συμμετοχή στην Ολομέλεια της ΕΟΕ, που ως θεσμός είναι ανώτερος τηςομοσπονδίας και ο ηλικιακός περιορισμός θα έπρεπε να είναι ίσος ή και ανώτερος απόαυτόν των ομοσπονδιών, το άρθρο 409 παρ.6. Ν. 4957/2022 ότι η απώλεια της ιδιότηταςτου μέλους της Ε.Ο.Ε., ανεξάρτητα αν κατέχει εκτελεστική ή όχι θέση, επέρχεται την 31ηΔεκεμβρίου του έτους στη διάρκεια του οποίου συμπληρώνει το 75ο έτος της ηλικίας του.Ο υπολογισμός της ηλικίας που ορίζεται με την ως άνω διάταξη, θα ισχύσει από τη θητεία2025-2028, αποκλειομένης της αναδρομικής ισχύος της.Είναι προφανές ότι ο νομοθέτης ενήργησε και εδώ με σκοπιμότητα αποκλεισμούσυγκεκριμένων ατόμων από τα κοινά των ομοσπονδιών και όχι με γνώμονα το όφελος τουαθλητισμού.Ενώ για να προστατεύσει το έλασσον (συμμετοχή σε ομοσπονδία) απαιτεί όριο ηλικίας το70 έτος, για την προστασία του μείζονος (συμμετοχή στην ΕΟΕ) απαιτεί όριο ηλικίας 75ετών, το οποίο μάλιστα θα ισχύσει από το 2025 και μετά.5. Αλυσιτελής η διάταξη για την συμμετοχή γυναικών στα ΔΣ των σωματείωνΜε τον Ν. 4726/2020 στις εκλογές των σωματείων «Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθεφύλλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 1/3 του αριθμού των προς εκλογήν θέσεων».Ομως δεν μπορείς να έχεις υποψήφιους από τα δύο φύλλα αν δεν έχεις μέλη από τα δύοφύλλα, και το κυριότερο δεν μπορείς να υποχρεώσεις κάποιον να είναι υποψήφιος παρά την θέλησή του μόνο και μόνο επειδή ο νόμος απαιτεί υποψηφίους και από τα δύοφύλλα. Παραβιάζεται εδώ μια βασική αρχή της ορθής νομοθέτησης: Ο νόμος δεν μπορεί νααπαιτεί τα αδύνατα.6. Αντίθετες προς το δίκαιο της Ε.Ε. οι επιχορηγήσεις ΠΑΕ. ΚΑΕ, ΤΑΑ από τηνφορολόγηση των κερδών του στοιχήματοςΜε το άρθρο 79 Ν.4764/2020 και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις ορίζονται ωςδικαιούχοι κρατικών επιχορηγήσεων, ΠΑΕ, ΚΑΕ και ΤΑΑ , δηλαδή εμπορικές επιχειρήσειςκαι νομικά πρόσωπα που εκ του ενωσιακού δικαίου ( άρθρο 107 ΣΛΕΕ) , απαγορεύεται ναλαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις, δηλαδή απαγορεύεται να λαμβάνουν χρήμαπροερχόμενο από την φορολόγηση των πολιτών, εν προκειμένω από την φορολόγησητων κερδών των παικτών του στοιχήματος.Το αν οι ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΤΑΑ δικαιούνται να λαμβάνουν αποζημίωση από τον ΟΠΑΠ για τηνχρήση των αγώνων τους, είναι ζήτημα που φαίνεται λογικό να αντιμετωπιστεί θετικά, αλλάδεν μπορεί να ικανοποιηθεί μέσω της φορολόγησης των πολιτών. Αλλωστε αυτόαποτελούσε και την πάγια μέχρι τώρα θέση όλων των κυβερνήσεων, προκειμένου νασυμπλέουν με τις ενωσιακές ρυθμίσεις.7. Αντισυνταγματικές οι κυρώσεις για την μη εγγραφή στο μητρώο και την μη απόκτηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισηςΣύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 Ν. 2725/1999 η αίτηση για την ειδική αθλητική αναγνώρισηαποτελεί δικαίωμα του αθλητικού σωματείου και επομένως οι κυρώσεις που προβλέπει τοάρθρο 3 Ν. 4726/2020 για την μη χορήγησή της είναι αντίθετες και με την μέχρι σήμεραισχύουσα νομοθεσία, αλλά παραβιάζουν ευθέως και το άρθρο 12 παρ.1 και 2 τουΣυντάγματος, που ορίζει ότι η άσκηση του συνταγματικού δικαιώματος τουσυνεταιρίζεσθαι από τα σωματεία δεν μπορεί να υπόκειται σε κρατική άδεια ούτε νακαταργείται με νόμο ή με πράξη της διοίκησης.Επομένως όλες οι ποινές που προβλέπονται από τον Ν. 4726/2020 για την μη χορήγησητης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και την μη εγγραφή στο μητρώο ( αποκλεισμός απόαθλητικές εγκαταστάσεις, απαγόρευση συμμετοχής σε αγώνες και αυτοδίκαια διαγραφήαπό την ομοσπονδία) παραβιάζουν το σύνταγμα και δεν μπορούν να εφαρμοστούν.Στην περίπτωση του μητρώου και της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης το Σύνταγμα τηςΕλλάδας, για πρώτη ίσως φορά, λειτουργεί υπέρ της ΕΠΟ και εναντίον του Κράτους. Είναιίσως το μεγαλύτερο ατόπημα κυβερνητικής πολιτικής στον αθλητισμό στην μετά χούνταεποχή.Το χειρότερο όμως είναι ότι οι αντισυνταγματικές ρυθμίσεις για μητρώο και ειδικήαναγνώριση των αθλητικών σωματείων δεν καταδεικνύουν απλώς τη νομική ανεπάρκειαόσων τις συνέταξαν. Δυστυχώς, καταδεικνύουν επίσης άγνοια της αθλητικήςπραγματικότητας για όσους τις εμπνεύστηκαν και τις πρότειναν, κυρίως όμωςαντιδημοκρατική νοοτροπία και πολιτική αμετροέπεια όσων τις υιοθέτησαν καιανέλαβαν την πολιτική ευθύνη να τις μετουσιώσουν σε νόμο του κράτους.8. Η εφαρμογή της ολιστικής μελέτης εξαρτάται από την βούληση της ΕΠΟ.Το κράτος αυτοεξευτελίστηκε αποδεχόμενο εκ των προτέρων το περιεχόμενο της ολιστικής μελέτης. Η εφαρμογή της ολιστικής μελέτης της ΟΥΕΦΑ για το ελληνικό ποδόσφαιρο, την οποία με τρόπο απαράδεκτο και ανεξήγητο είχε αποδεχθεί εκ των προτέρων με την υπογραφή του σχετικού μνημονίου ο πρωθυπουργός της χώρας, κατά την ρητή διατύπωσή της εξαρτάται από την βούληση της ΕΠΟ. Επομένως, μόνο υπέρ των απόψεων της ΕΠΟ μπορεί να λειτουργήσει, όσον αφορά τα θέματα τριβής μεταξύ ΕΠΟ και Πολιτείας. Ωστόσο τοΣύνταγμα του ελληνικού κράτους εξακολουθεί να ισχύει εντός της ελληνικής επικράτειαςκαι δεν υποκαθίσταται από καμία μελέτη.

Πηγή: soccerplus.gr