Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022

ΕΠΣ Ευρυτανίας: Η μοναδική Ένωση με το απόλυτο ομάδων της 1ης κατηγορίας στο μητρώο


Όλες σχεδόν  οι ομάδες της  Α΄ ΕΠΣ Ευρυτανίας (Οι 7 από τις 8 της 1ης κατηγορίας) είναι ενταγμένες στο μητρώο της ΓΓΑ.
Μάλιστα Αίολος, Ραπτόπουλο, ΠΑΟΚ και Ακαδημία έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους και για το 2022 και θα χρηματοδοτηθούν στις αρχές του 2023. Τον έλεγχο των αιτήσεων τους ως τις 30 Νοεμβρίου αναμένουν τα εγγεγραμμένα επίσης σωματεία από το 2021 Ποταμια, ΑΠΟΚ Βελούχι και Άγραφα, που παραμένουν ανεξαρτήτως αποτελέσματος σίγουρα στο μητρώο ως το τέλος του 2022.
Σύμφωνα με τη νέα τροπολογία βοηθείας Αυγενάκη μπορούν να χρησιμοποιήσουν εγκαταστάσεις, να συμμετέχουν στα πρωταθλήματα και να εκδώσουν άδειες διεξαγωγής, εφόσον κατέχουν την ειδική αθλητική αναγνώριση και ολοκληρώσει την αίτηση τους όλα τα σωματεία έως τις 30 Ιουλίου 2023.
Κανένα πρόβλημα συμμετοχής και για τον Τυμφρηστό, ο οποίος είναι νεοσύστατος σύλλογος και έχει δικαίωμα να αποκτήσει αθλητική αναγνώριση εντός διετίας. Συνεπώς και οι 8 ομάδες μπορούν να λάβουν μέρος κανονικά στο πρωτάθλημα!
 
Συγκεκριμένα ο νόμος αναφέρει: "
 
Αθλητικό σωματείο που διαθέτει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν.2725/1999 (Α’ 121) και έχει υποβάλει οριστική αίτηση για την εγγραφή του στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) χωρίς αυτή να έχει ολοκληρωθεί έως την 30η.9.2022, δύναται από την 1η.8.2022 έως και την 30η.7.2023:
α) να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων της παρ. 4 του άρθρου 8 και της παρ. 2 του άρθρου 140 του ν. 2725/1999 (Α΄121), καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 66 και της παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 4735/2020 (Α΄197) και
β) να συμμετέχει στις αγωνιστικές διοργανώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020, εκτός αυτών που οδηγούν στη χορήγηση των παροχών και προνομίων του άρθρου 34 του ν.2725/1999 (Α’ 121).– Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής σε αθλητική διοργάνωση – Προσθήκη παρ.1Β στο άρθρο 8 ν.2725/1999Στο άρθρο 8 του ν.2725/1999 (Α’ 121) μετά την παρ.1A προστίθεται παρ. 1Β ως εξής:«1Β. Η κατοχή από αθλητικό σωματείο της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του άρθρου 8 του ν.2725/1999 (Α’ 121) και η εγγραφή του στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) αρκεί να συντρέχουν κατά τον χρόνο έναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεών του σε επίσημη διοργάνωση αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας. Η εκ των υστέρων απώλεια της μίας ή και των δύο από τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι αδιάφορη για τη νομιμότητα της συνέχισης της συμμετοχής του σωματείου στη διοργάνωση έως και την επίσημη ανακήρυξη των τελικών αποτελεσμάτων ή την επικύρωση της οικείας βαθμολογικής κατάταξης ή την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ολοκλήρωσή της, κατά τα οριζόμενα στον οικείο κανονισμό και την προκήρυξη.»