Τρίτη 24 Μαΐου 2022

Έως 14 Ιουνίου οι προσφορές για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου


 Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την«ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου» και συγκεκριμένα προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Η σύμβαση περιλαμβάνει την Προμήθεια και Εγκατάσταση του εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στο υποέργο α/α: 1 «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 10.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.από εθνικούς πόρους μέσω τουΠΔΕ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Άξονας Προτεραιότητας 10) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μεποσοστό80%. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Καρπενησίου.
Ξεκίνησε η υποβολή των προσφορών
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο του εξοπλισμού. Το ενδεικτικό κόστος της παραπάνω προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος του ποσού των 1.450.189,05€ (καθαρό ποσό 1.169.507,30€ και ΦΠΑ 24% 280.681,75€). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 14ηΜάϊου 2022 & ώρα 10:00π.μ, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 14η Ιουνίου 2022 & ώρα 23:30. Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας
δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι 23.390,15€.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρπενησίου, καθημερινά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.2237350061,22373-50030, αρμόδιοι υπάλληλοι Μπούας Δημήτριος, Σωτηρία Τομαρά), καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου www.karpenissi.gr.

Πηγή: www.evrytanikospalmos.gr