Δευτέρα 25 Απριλίου 2022

Υποχρεωτική ασφάλιση των αθλητών σωματείων Ερασιτεχνικών Εθνικών Kατηγοριών


Σε συνέχεια των διατάξεων του Άρθρου 42 του Νόμου 4809/2021 (Φ.Ε.Κ. Α΄102/19.06.2021), δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 15/173231/13-04-2022 Εγκύκλιος του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: “Ασφάλιση στον e – Ε.Φ.Κ.Α., των αθλητών/τριών σωματείων που συμμετέχουν σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα Εθνικών κατηγοριών ομαδικών αθλημάτων, για τον κίνδυνο ατυχήματος.”.

Με την εγκύκλιο 15/2022 του e-ΕΦΚΑ κοινοποιούνται άρθρου 42 ν. 4809/21 (Φ.Ε.Κ. Α’102/19.06.2021) «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επητροπής Επαγγελμαπκού Αθλητισμού, διατάξεις εναρμόνισης με ολιστική μελέτη FIFA-UEFA για το ποδόσφαιρο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, λειτουργική ενίσχυση Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ, αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου προπονητών αθλημάτων και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας» , με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 33 του Ν. 2725/99 (Φ.Ε.Κ. Α’ 121/17.06.1999) και γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του ν. 2725/99 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» οριοθετήθηκε ο ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και ταυτόχρονα υπήχθησαν στην ασφάλιση όλων των κλάδων του τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ. οι αθλητές με αμοιβή, καθώς και οι επαγγελματίες αθλητές (σχετ. το με αριθμ. πρωτ. Α21/327/1/06.02.2009 Γενικό Έγγραφο τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.).

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις «Δικαιώματα και υποχρεώσεις αθλητών – Μεταγραφές ερασιτεχνών αθλητών – Τροποποίηση των παρ. 2 και 7 και προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 33 του ν. 2725/1999» επήλθε τροποποίηση του άρθρου 33 του ν.2725/99 «Δικαιώματα – υποχρεώσεις αθλητών» και από την έναρξη ισχύος αυτών, οι αθλητές/τριες σωματείων που συμμετέχουν σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών ομαδικών αθλημάτων ανδρών και γυναικών υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e – Ε.Φ.Κ.Α., για τον κίνδυνο ατυχήματος.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε αθλητές που δεν αγωνίζονται σε Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) αθλητικού σωματείου ή σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Α.Ε.) και σε βετεράνους αθλητές.

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται:

1) Σε αθλητές οι οποίοι πρέπει, αφενός μεν, να μην αγωνίζονται σε Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών αθλητικού σωματείου ή σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία και αφετέρου, να αγωνίζονται σε σωματεία που συμμετέχουν σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών ομαδικών αθλημάτων, ανδρών και γυναικών.

Οι εν λόγω αθλητές δύνανται να υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής αθλητικών υπηρεσιών, το οποίο κατατίθεται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία.

2) Σε βετεράνους αθλητές, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν.4908/22.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά παρέχουμε τα εξής παραδείγματα του ανώτερου ερασιτεχνικού επιπέδου πρωταθλημάτων, τα οποία και δύνανται να μεταβάλλονται από τις εξελίξεις στην αθλητική νομοθεσία, τους κανονισμούς των ομοσπονδιών κ.λ.π.. :

– Α Εθνική Κατηγορία Καλαθοσφαίρισης Γυναικών,

– Α2 Εθνική Κατηγορία Καλαθοσφαίρισης Ανδρών, (άρθρο 115 παρ. 1 Ν.2725/99, όπως ισχύει σήμερα) κατ’ επιλογή: είτε με τη μορφή του ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου (Τμήμα Ερασιτεχνών Καλαθοσφαιριστών) είτε του Τμήματος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών (Τ.Α.Κ.) αυτού, είτε της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας (Κ.Α.Ε.),

– Α1 Εθνική Κατηγορία Πετοσφαίρισης Γυναικών – Volley League και τις κατώτερες PRE LEAGUE ανδρών και γυναικών,

– Α2 Εθνική Κατηγορία Πετοσφαίρισης Ανδρών,

– Α1 Εθνική Κατηγορία Υδατοσφαίρισης Ανδρών και Γυναικών,

– Α1 Εθνική Κατηγορία Χειροσφαίρισης Ανδρών και Γυναικών,

– Α Εθνική Κατηγορία Ποδοσφαίρου Γυναικών,

– Γ’ Εθνική Κατηγορία Ποδοσφαίρου Ανδρών (άρθρο 108 παρ. 3 Ν.2725/99, μετά την τροποποίηση από το άρθρο 19 ν.4809/21) Το πρωτάθλημα διοργανώνεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) έχει ερασιτεχνικό χαρακτήρα και σε αυτό συμμετέχουν αποκλειστικά ομάδες ποδοσφαιρικών σωματείων αποτελούμενες από ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές.

3. ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οι κατά τα ανωτέρω αθλητές/τριες, καταρχήν, υπάγονται στην ασφάλιση του – Ε.Φ.Κ.Α. μόνο για τον κίνδυνο ατυχήματος, με καταβολή του συνόλου της εισφοράς ύψους ένα τοις εκατό (1 %) της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.2217/94, από τον εργοδότη.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, οι εισφορές που καταβάλλονται στον e – Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) για τους ασφαλισμένους που υπάγονται ή θα υπαχθούν στην ασφάλισή του, μόνο κατά του κινδύνου του ατυχήματος, ορίζονται σε 1 % επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά.

Από τον Οκτώβριο του 2008 έως και σήμερα το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης ασφαλιστικής κλάσης είναι 40,45 € (Εγκ. 32/08 τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.).

Σε περίπτωση, που κατά τη διάρκεια της κατά τα ανωτέρω ασφάλισης, ο αθλητής δεν καλύπτεται ως άμεσα ασφαλισμένος (από άλλη ασφάλιση λόγω παροχής μισθωτής εργασίας ή ιδιότητας) ή ως έμμεσο μέλος, για παροχές ασθενείας σε είδος, τότε υπάγεται και για τον κλάδο αυτό στην ασφάλιση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω του – Ε.Φ.Κ.Α., με καταβολή πρόσθετων ασφαλιστικών εισφορών ποσοστού 6,45 %, επίσης υπολογιζόμενων επί του εκάστοτε ισχύοντος τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης (καταβολή του συνόλου της εισφοράς από τον εργοδότη, για τους λόγους οι οποίοι αναλυτικά παρακάτω αναφέρονται).

Καταρχήν, με το εδ. η΄ της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.2725/99 , οι προβλεπόμενες για την περίπτωση αυτήν ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο και τον αντισυμβαλλόμενό του κατά την ισχύουσα αναλογία.

Όμως, στην συγκεκριμένη περίπτωση, έχει πλήρη εφαρμογή η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 25 του Α.Ν. 1846/51 (όπως σήμερα ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.4075/12με την οποία ορίζεται ότι ο εργοδότης βαρύνεται με ολόκληρη την εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη, εφόσον καμιά αμοιβή σε χρήμα δεν εισπράττει ο ασφαλισμένος από αυτόν ή από τρίτους.

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ.3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 89 ΤΟΥ Ν. 2725/99

Με το ένατο εδάφιο των διατάξεων του άρθρου 33 παρ. 2 του Ν.2725/99η εξαίρεση από τις εισφορές για παροχές σε είδος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 89 του ν.2725/99, ισχύει και για τους αθλητές/τριες που υπάγονται στην παρούσα.

Το άρθρο 89 παρ. 3 του ίδιου νόμου (όπως ισχύει μετά την τροποποίηση από το άρθρο 23 του ν. 3479/06), ορίζει πως στους ερασιτέχνες αθλητές που μετέχουν σε επαγγελματικά πρωταθλήματα, τους παρέχεται ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, όπως και για τους αθλητές με αμοιβή και για τους επαγγελματίες αθλητές (παρ. 1) οι οποίοι μπορούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και εξαιρούνται από την ασφάλιση ασθενείας σε είδος μόνο μετά από το χρόνο σύναψης ιδιωτικής ασφάλισης.

Κατά συνέπεια, εάν στους αθλητές/τριες της παρούσας, παρέχεται ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εξαιρούνται από την ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος, η οποία θα χωρούσε υποχρεωτικά, εάν δεν είχαν ασφαλιστική ικανότητα από άμεσο (άλλη αμειβόμενη εργασία τους) ή έμμεσο δικαίωμα (οικογενειακή κάλυψη).

5. ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η ασφάλιση, πραγματοποιείται για 25 ημέρες το μήνα, για όλη την αγωνιστική περίοδο ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απασχόλησης.

Επίσης μόνο κατά τους μήνες έναρξης και λήξης των αγωνιστικών περιόδων, οι ημέρες θα υπολογίζονται και τυχόν θα περιορίζονται, ανάλογα με τις οριζόμενες ημερομηνίες έναρξης και λήξης.

6. ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Οι μηνιαίες (τεκμαρτές) αποδοχές, που πρέπει να καταχωρούνται στην Α.Π.Δ. για μία πλήρη μισθολογική περίοδο (μήνας) ανέρχονται, κατά τη τρέχουσα περίοδο, σε 1.011,25 € (25 ημέρες ασφάλισης Χ 40,45 €) = 1.011,25 €.

Σε περιπτώσεις ενδεχόμενης ασφάλισης για λιγότερες από 25 ημέρες ασφάλισης (μήνες έναρξης και λήξης αγωνιστικών περιόδων) οι μηνιαίες αποδοχές προσδιορίζονται ανάλογα (ημέρες ασφάλισης Χ τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης ασφαλιστικής κλάσης – το οποίο ως προαναφέρθηκε ανάγεται σε 40,45 ευρώ από 01.10.2008 – σχετ εγκ 32/2008).

7. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Υπόχρεος για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και την υποβολή των Α.Π.Δ. είναι το αθλητικό σωματείο, στις τάξεις των οποίου ανήκουν οι αθλητές/τριες.

8. ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Η υποβολή των Α.Π.Δ. πραγματοποιείται από τους εργοδότες/αθλητικά σωματεία αποκλειστικά μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης ( άρθρα 14 και 15 του Ν.4075/2012, όπως ισχύουν).

Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον εργοδότη/αθλητικό σωματείο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης.

Ειδικά για τις Α.Π.Δ., που αφορούν στην ασφάλιση των εν λόγω προσώπων για τις μισθολογικές περιόδους από την έναρξη έως την λήξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου (2021 – 2022), παρέχεται δυνατότητα υποβολής τους, χωρίς κυρώσεις, με μαγνητικό μέσο στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία ασφάλισης – εισφορών (έδρας του αθλητικού σωματείου) μέχρι 29/07/2022.

Μέχρι την ίδια προθεσμία, μπορούν να καταβληθούν και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, επίσης χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

9. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Για την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. πρέπει να χρησιμοποιείται, κατά περίπτωση, η πιο κάτω κωδικοποίηση:

Α) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

• Κ.Α.Δ. : 9260 ή 9139 ή 7484

• Κωδικός Ειδικότητας : 000737 «Αθλητές/τριες σωματείων που συμμετέχουν σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών ομαδικών αθλημάτων»

• Τύπος Αποδοχών : 13 (τεκμαρτές αποδοχές) και

• Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) : 210

(εργοδοτικές εισφορές 1% για επαγγελματικό κίνδυνο)

• Οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές : 10,11 € (1.011,25 € X 1%)

Επισυνάπτεται ως παράρτημα, ο σχετικός πίνακας 1, με παράδειγμα απεικόνισης.

Β) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ & ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

• Κ.Α.Δ. : 9260 ή 9139 ή 7484

• Κωδικός Ειδικότητας : 000737 «Αθλητές/τριες σωματείων που συμμετέχουν σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών ομαδικών αθλημάτων»

• Ειδική Περίπτωση : 36

• Τύπος Αποδοχών: : 13 (τεκμαρτές αποδοχές) και

• Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) : 225

(εισφορές 7,45% = 1% επαγγελματικός κίνδυνος και 6,45% ασθένεια σε είδος)

• Οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές : 75,34 € (1.011,25 € X 7,45 %)

Επισυνάπτεται ως παράρτημα, ο σχετικός πίνακας 2, με παράδειγμα απεικόνισης.

10. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

• Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 2725/99, για τους αθλητές που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις ισχύουν τα ακόλουθα :

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 85 του Ν. 2725/99, η αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών δεν αποτελεί άσκηση επαγγελματικής αθλητικής δραστηριότητας (εδ. α’).

Οικονομικές ή άλλες παροχές που δίνονται από αθλητικά σωματεία, ενώσεις ή ομοσπονδίες σε αθλητές, ως ενίσχυση για την υποστήριξη της αθλητικής τους δραστηριότητας, δεν αποτελούν οικονομικά ανταλλάγματα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 86 του ίδιου νόμου (εδ. β’).

Οι σχέσεις αθλητών και αθλητικών σωματείων καθορίζονται από τις διατάξεις του καταστατικού ή του σχετικού ειδικού κανονισμού της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας (εδ. γ’).

• Ερωτήματα που αφορούν σχετιζόμενα ζητήματα περί του ερασιτεχνικού αθλητισμού, τα ιδιωτικά συμφωνητικά παροχής αθλητικών υπηρεσιών, τις σχέσεις των αθλητών με τα σωματεία τους, την έναρξη και λήξη των αγωνιστικών περιόδων των πρωταθλημάτων, τον ορισμό των πρωταθλημάτων ως ερασιτεχνικά ή μη και λοιπά μη σχετιζόμενα με την ασφάλιση θέματα, παρακαλούμε όπως απευθύνονται στις οικείες ομοσπονδίες των αθλημάτων και στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

11. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η εφαρμογή των νέων διατάξεων αρχίζει από την 19/06/2021, ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου 4809/21 και πρακτικά, από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022, όπως αυτή ορίζεται ανά άθλημα και από την υπεύθυνη και αρμόδια κατά περίπτωση αθλητική ομοσπονδία.

Πηγή:  patragoal.gr