Δευτέρα 11 Απριλίου 2022

Ορίστηκε ο ανάδοχος για το γήπεδο 5Χ5 στο Κρίκελλο


Την έγκρισή της έδωσε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου για το 2ο πρακτικό ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Κρικέλλου Δ.Ε. Δομνίστας» προϋπολογισμού 130.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και συμφωνεί με το περιεχόμενο αυτού. Η επιτροπή ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο για το ανωτέρω έργο και κατακυρώνει το διαγωνισμό στην εργοληπτική επιχείρηση «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης δέκα εννέα και πενήντα τρία τοις εκατό (19,53%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Οι εργασίες για την κατασκευή του έργου πρόκειται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα. Παράλληλα οριστικός ανάδοχος ορίστηκε και για το έργο «Αποκατάσταση βατότητας δρόμων προς οικισμό “Ασπρούδια” Κ. Καρίτσας και προς νεκροταφείο στην Κ. Μεγ. Χωριού» προϋπολογισμού 159.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η Οικονομική Επιτροπή ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο, για το ανωτέρω έργο και κατακυρώνει το διαγωνισμό στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», με ποσοστό έκπτωσης είκοσι τέσσερα και δέκα οκτώ τοις εκατό(24,18%).

Πηγή:  www.evrytanikospalmos.gr