Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

Ειδοποίηση για την τροποποίηση καταστατικών των αθλητικών σωματείων


Η ΓΓΑ απέστειλε στις Ενώσεις οδηγίες σχετικά με την τροποποίηση των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, που πρέπει να ολοκληρωθεί ως το τέλος Ιουνίου, ώστε να μην απωλέσουν την αθλητική αναγνώριση. 
"Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 53, Ν. 4809/2021 (ΦΕΚ 102/Α΄/19-6- 2021), «Τροποποίηση μεταβατικών διατάξεων του ν. 4726/2020 - Αντικατάσταση των παρ. 1,2 και 10 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020», οφείλετε μαζί με τις αθλητικές ενώσεις και τα αθλητικά σωματεία να προβείτε έως τις 30.6.2022 σε τροποποίηση του καταστατικού σας, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α' 121). Σε διαφορετική περίπτωση, στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι, «αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999, είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας (Αθλητικές Ενώσεις και Σωματεία),για την υποχρέωση που απορρέει από την ως άνω διάταξη."                                                                Οι διατάξεις που πρέπει να τροποποιηθούν αφορούν:

-Τα κωλύματα παραγόντων.

– Τον τρόπο διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων και των αρχαιρεσιών ομοσπονδιών, ενώσεων και σωματείων.

-Τα διοικητικά συμβούλια των ομοσπονδιών και τους περιορισμούς εκλογής.

Η μόνη εξαίρεση που υπάρχει στο νόμο αφορά την ΕΠΟ και τον τρόπο εκλογών για την ανάδειξη των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τις ενώσεις – μέλη της και τα σωματεία στις οποίες βρίσκουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις του νόμου.