Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021

Έως 17 Σεπτεμβρίου οι προσφορές για το ταρτάν και τη ρομποτική σκούπα


Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» (CPV) : 44112200-0 και 31720000-9, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά τμήμα. Η προσφορά δίνεται μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α΄ της διακήρυξης. Το ενδεικτικό κόστος της παραπάνω προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των 272.900,00€€ (ευρώ) με το Φ.Π.Α. 24% ( Σύνολο 220.080,64€ ΦΠΑ 24% 52.819,36) και θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Καρπενησίου. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η προκήρυξη απεστάλη για δημοσίευση την στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έλαβε ID: 21-430920-001 Ημερομηνία &ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 17 Αύγουστου 2021 ημέρα Τρίτη ώρα 15.00μμ Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: 17 Σεπτέμβριου 2021 ημέρα Παρασκευή ώρα 15.00μμ