Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021

Προχωρά για δημοπράτηση το γήπεδο της Δυτικής Φραγκίστας

 

Έγκριση έλαβαν οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου «Κατασκευή γηπέδου Φραγκίστας» συνολικού προϋπολογισμού 346.100,01 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%). Παράλληλα καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης  του  ανοικτού  διαγωνισμού  μέσω  του  Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την επιλογή αναδόχου. 

Το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες για τη βελτίωση του Γηπέδου Φραγκίστας στην Δ.Ε. Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων. Στόχος της παρούσας εργολαβίας είναι η βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων που υπάρχουν στο γήπεδο Φραγκίστας με τον εκσυγχρονισμό τους και την αναβάθμισή τους, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές σε θέματα ασφάλειας και λειτουργίας τους. Η συνολική  προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε ημέρες από  την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Κύριο κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά  μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ποιες οι εργασίες

Οι εργασίες για την κατασκευή του γηπέδουαφορούν:1.Κατασκευή κτιρίου αποδυτηρίωνσύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.Περιλαμβάνει δύο χώρους αποδυτηρίων για αθλητές, χώρο για προπονητή με τα αντίστοιχα ντους-W.C.και ένα χώρο ιατρείου.2.Προμήθειακαιτοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για το γήπεδο ποδοσφαίρου σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφέςτης μελέτης.3.Διάστρωση  ασφαλτικού  τάπητα  στο  υπάρχον  γήπεδο  μπάσκετ  και  διάστρωση  έγχρωμου ελαστοσυνθετικού τάπητα και προμήθεια και τοποθέτηση δύο μπασκετών. Επίσηςθα κατασκευασθεί περίφραξη από σιδηροσωλήνες και συρματόπλεγμα με επικάλυψη PVC4.Κατασκευή γηπέδου 5*5 με την κατάλληλη περίφραξη απόσιδηροσωλήνες και συρματόπλεγμα με επικάλυψη PVC5. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με την κατασκευή πάρκινγκ με ασφαλτοτάπητα.

Πηγή: www.evrytanikospalmos.gr