Πέμπτη 6 Μαΐου 2021

Σε διαγωνισμό η συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου


Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου» εκτιμώμενης αξίας 39.965,61 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Το συγκεκριμένο ποσό επιμερίζεται στην Ομάδα Α: Συντήρηση χώρων πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων προϋπολογισμού 34.757,51 ευρώ και Ομάδα Γ: Άρδευση χώρων πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων και πόλης του Καρπενησίου προϋπολογισμού 5.208ευρώ. Σκοπός του διαγωνισμού αυτού είναι να καλύψει τις ανάγκες συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου Καρπενησίου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Καρπενησίου έτους 2021.

Έως 12 Μαΐου οι προσφορές

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Καρπενησίου, Ύδρας 6 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών. Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 12ηΜαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης. Εάν ο διαγωνισμός δεν πραγματοποιηθεί σε περίπτωση κωλύματος θα επαναληφθεί χωρίς δημοσίευση, την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής www.karpenissi.gr

Πηγή:  www.evrytanikospalmos.gr