Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020

Τριετή συνεργασία με το ΟΑΚΑ ξεκινά ο Δήμος Καρπενησίου


Η υπογραφή 3ετούς μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΟΑΚΑ και Δήμου Καρπενησίου, θα τεθεί προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 16 Δεκεμβρίου. Η ιδέα είχε «πέσει» στο τραπέζι πριν λίγους μήνες σε συνάντηση στην Αθήνα του Αντιδημάρχου Καρπενησίου και υπευθύνου για θέματα αθλητισμού Γιάννη Σβερώνη με τον Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ Κωνσταντίνο Χαλιορή και θα έχει πολλαπλά οφέλη για τον αθλητισμό μας.

Το σχέδιο μνημονίου συνεργασίας έχει ως αντικείμενο:

•Τη συνεργασία με όλες τις δομές του Ο.Α.Κ.Α.

•Την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας των αθλητικών σωματείων που έχουν την έδρα τους στο Δήμο Καρπενησίου και την ελεύθερη πρόσβαση αυτών στις εγκαταστάσεις και τις δομές του Ο.Α.Κ.Α..

•Την δωρεάν παραχώρηση αθλητικού υλικού που θα τυγχάνει προς αντικατάσταση από το Ο.Α.Κ.Α. και παραλαβή τους με ίδια μέσα του Δήμου Καρπενησίου

•Δράσεις των σχολείων του Δήμου Καρπενησίου στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. μέσα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών εκδρομών.

Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας σκοπεύει στην από κοινού προώθηση των αθλητικών δράσεων και της συνεργασίας των δύο οργανισμών στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών και των σκοπών που αυτά επιτελούν.

Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, το αντικείμενο της συνεργασίας περιλαμβάνει:

  • Τη συνεργασία με όλες τις δομές του Ο.Α.Κ.Α.
  • Την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας των αθλητικών σωματείων που έχουν την έδρα τους στο Δήμο Καρπενησίου και την ελεύθερη πρόσβαση αυτών στις εγκαταστάσεις και τις δομές του Ο.Α.Κ.Α..
  • Την δωρεάν παραχώρηση αθλητικού υλικού που θα τυγχάνει προς αντικατάσταση από το Ο.Α.Κ.Α. και παραλαβή τους με ίδια μέσα του Δήμου Καρπενησίου
  • Δράσεις των σχολείων του Δήμου Καρπενησίου στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. μέσα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών εκδρομών.
  • Τη μεταφορά και ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Οι επιμέρους δράσεις σε τομείς όπου διαπιστώνεται κοινό ενδιαφέρον, θα αποφασίζονται και θα εξειδικεύονται από τους δύο Οργανισμούς σε ειδικά πρωτόκολλα, στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου. Κάθε επιμέρους πρωτόκολλο συνεργασίας θα περιγράφει λεπτομερώς το εκάστοτε έργο και θα υπογράφεται από τους αρμόδιους φορείς των δύο Οργανισμών. Στα εν λόγω πρωτόκολλα θα ορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου από πλευράς Δήμου Καρπενησίου υπεύθυνος και αντίστοιχα θα ορίζεται υπεύθυνος από τα αρμόδια όργανα του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών – Σπύρος Λούης (Ο.Α.Κ.Α.)». Οι ορισμένοι υπεύθυνοι των δύο μερών θα είναι υπεύθυνοι για το συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών στις κοινές δράσεις και την άριστη ολοκλήρωση του έργου κάθε Μέρους.

Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής και θα συνεχίσει να έχει ισχύ για τρία (3) έτη