Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024

Επίσημη η παράταση έως τις 31 Αυγούστου για το μητρώο της ΓΓΑ


Μέχρι τις 31 Αυγούστου θα ολοκληρωθούν οι αιτήσεις για το μητρώο της ΓΓΑ όσον αφορά το 2024. Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται φέτος μέσω της πλατφόρμας e-kouros.
Η πρώτη υποβολή εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ολοκληρώνεται την 31η .08.2024. 2. Εφόσον από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης προκύψουν ελλείψεις, το αθλητικό σωματείο έχει δικαίωμα συμπλήρωσης - διόρθωσης της αίτησής του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) έως 15η .11.2024 και έως έξι (6) επανυποβολές συνολικά. Σε περίπτωση που και μετά τους επανελέγχους η αίτηση δεν γίνει αποδεκτή, το σωματείο δεν επικαιροποιεί την εγγραφή του και δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2024 ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής.
Αθλητικό σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2023 και δεν έχει στο μεταξύ διαγραφεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5, θεωρείται έως και την 31.12.2024 εγγεγραμμένο και στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2024, εφόσον έχει υποβάλει εμπροθέσμως (έως 31.8.2024), αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του.