Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2024

Έληξε η διορία για την εναρμόνιση του καταστατικού με τον νόμο – Ποια ποινή προβλέπεται


Με τροποποίηση που έγινε επί Ελ. Αυγενάκη το 2022 δόθηκε παράσταση σε σωματεία, ενώσεις, και ομοσπονδίες να τροποποίησουν το καταστατικό τους όσον αφορά διατάξεις σχετικά με τις αρχαιρεσίες τη σύνθεση του ΔΣ κ.α. σύμφωνα με τον νόμο.Η προθεσμία έληξε την τελευταία ημέρα του 2023 και πλέον όσοι δεν έχουν προβεί σε τροποποίηση κινδυνεύουν να αρθεί η αθλητική τους αναγνώριση με διαπιστωτική πράξη της ΓΓΑ. 

 Η σχετική διάταξη του νόμου αναφέρει τα εξής:«1. Έως την 31η.12.2023, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη. Έως ότου γίνει η προσαρμογή του καταστατικού, οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.». 

Από πλευράς Ευρυτανίας τα περισσότερα σωματεία τροποποίησαν το καταστατικό τους, ενώ όσα δεν το έπραξαν κινδυνεύουν να χάσουν την αθλητική τους αναγνώριση και να διαγραφούν.

Πηγή: soccerplus.gr