Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023

Μέχρι 31-12-2023 η εναρμόνιση-τροποποίηση καταστατικού των σωματείων


Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας ενημερώνει τα Σωματεία – Μέλη της ότι μέχρι 31/12/2023 πρέπει να εναρμονίσουν-τροποποιήσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με το άρθρο 53, Ν. 4809/2021 (ΦΕΚ 102/Α’/19-6-2021), ¨Τροποποίηση μεταβατικών διατάξεων του ν. 4726/2020 – Αντικατάσταση των παρ. 1.2 και 10 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020¨, με σκοπό την προσαρμογή τους στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α΄121).

Ως γνωστόν με το άρθρο 127 του νόμου 5007/23-12-2022 δόθηκε ετήσια παράταση, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, σχετικά με την υποχρέωση τροποποίησης των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γ.Γ.Α. τα αθλητικά σωματεία υποχρεούνται να αναφέρουν εξαντλητικά στο καταστατικό τους τα άρθρα του ν.2725/1999, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, που αναφέρονται στα μέλη, τα κωλύματα εγγραφής και τους περιορισμούς, τα βιβλία που οφείλει να τηρεί, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αθλητικών σωματείων καθώς και τις διατάξεις για την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή.

Συνεπώς, τα αθλητικά σωματεία πρέπει να εναρμονιστούν με τις προαναφερθείσες διατάξεις, ώστε να αποφευχθεί η άρση της ειδικής τους αθλητικής αναγνώρισης, η οποία συνεπάγεται, στην σύγχρονη αθλητική πραγματικότητα, την διάλυση τους.

 
Πηγή:  www.epskarditsas.gr