Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023

Προσωρινός ανάδοχος για το έργο «Αναβάθμιση – Βελτίωση Υποδομών & Εγκαταστάσεων Κολυμβητηρίου Καρπενησίου»


Τον προσωρινό ανάδοχο του έργου «Αναβάθμιση – Βελτίωση Υποδομών & Εγκαταστάσεων Κολυμβητηρίου Καρπενησίου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 154.000,00€, ανέδειξε η Οικονομική Επιτροπή Καρπενησίου με σκοπό να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το έργο.

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που αποτελούνταν από τους κ.κ. Δημήτριο Μπούα Μηχανολόγο Μηχανικό, Βασίλειο Μαντέκα ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό και Κωνσταντίνο Καρέτσο ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό μετά την αποσφράγιση των προσφορών ανέδειξαν ως προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα SYCHEM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ –ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ –ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, που πρόσφερε το ποσό των 123.990,00€ προ του αναλογούντος ΦΠΑ.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται η προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρολογικού Πεδίου Χαμηλής Τάσης με αντιστάθμιση συντελεστή ισχύος, η προμήθεια και εγκατάσταση νέων συλλεκτών βοηθητικής κολυμβητικής δεξαμενής μετά παρελκομένων, καθώς και η προμήθεια και η εγκατάσταση προφίλτρων αντλιών και αμμόφιλτρων. Η οικονομική προσφορά είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στη διακήρυξη δημοπρασίας.

 Πηγή: www.evrytanikospalmos.gr