Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023

Δάνειο 690.000 € για την Αναβάθμιση Δημοτικού σταδίου Καρπενησίου και κατασκευή γηπέδου 3Χ3 στον Προυσό


Θετικά αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου για την παραλαβή μέσω της 2ης πρόσθετης πράξης επί του Δανειστικού Συμβολαίου που αφορά στον προσδιορισμό στο ύψος των 689.735,99 €, του ποσού του χορηγούμενου στο Δήμο Καρπενησίου τοκοχρεωλυτικού δανείου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αξιοποίηση Δημοτικού σταδίου Καρπενησίου και κατασκευή γηπέδου 3χ3 στον Προυσό».

Το δάνειο αυτό παρέχεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων κατάποσοστά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 50% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Το έργο αποτελεί το 2ο υποέργο του ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» έργου με τίτλο «Δράσεις και παρεμβάσεις για την αναβάθμισηυπαίθριων χώρων του Δήμου Καρπενησίου». Επίσης ορίζεται ως  συμβολαιογράφος Καρπενησίου η κ. Νίνα Οικονόμου για τη σύνταξη της 2ης πρόσθετης πράξης ΑΤ06 για την εκτέλεση του έργου. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2023 στον κωδικό με τίτλο «Έξοδα συμβολαιογράφων».

 Πηγή: www.evrytanikospalmos.gr