Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022

Τροποποιήσεις στην υπουργική απόφαση για την εγγραφή στο μητρώο της ΓΓΑ


Στο άρθρο 4 της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/60330/18.2.2022 (Β΄746) απόφασης τουΥφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού:α) στο δεύτερο εδάφιο της παρ.2 η ημερομηνία «31.7.2022» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «17.8.2022»,β) στο τέταρτο εδάφιο της παρ.2 η φράση «έως τριών (3) επανυποβολών συνολικά» αντικαθίσταται με τη φράση «έως τεσσάρων (4) επανυποβολών συνολικά»,γ) στο πρώτο, έκτο και όγδοο εδάφιο της παρ.3 η ημερομηνία «31.7.2022» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «17.8.2022»,δ) στο τέταρτο εδάφιο της παρ.3 η φράση «έως τριών (3) επανυποβολών συνολικά» αντικαθίσταται με τη φράση «έως τεσσάρων (4) επανυποβολών συνολικά»και κατόπιν των τροποποιήσεων αυτών το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής 

 «ΑΡΘΡΟ 4Διάρκεια υποβολής, ελέγχου και αξιολόγησης της καταχώρισης στο ηλεκτρονικό μητρώο1. Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2022 διενεργείται σε δύο (2) κύκλους.α) Ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσαςστην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, ολοκληρώνεται την 15.4.2022.β) Ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί την 16.4.2022 και ολοκληρώνεται την 30.9.2022.2. Σωματείο που υπέβαλε οριστική αίτηση εντός των χρονικών ορίων ενός κύκλου, εφόσον η αίτησή του, κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου, βρέθηκε ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο, έχει δικαίωμα συμπλήρωσης – διόρθωσης της αίτησή του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) για τον πρώτο κύκλο έως 15.6.2022. Η αξιολόγηση των αιτήσεων του πρώτου κύκλου ολοκληρώνεται έως 17.8.2022.Για τις αιτήσεις του δεύτερου κύκλου, το δικαίωμα συμπλήρωσης – διόρθωσης και επανυποβολής τους λήγει την 30.11.2022. Για τις αιτήσεις υποβολής δίνεται η δυνατότητα έως τεσσάρων (4) επανυποβολών συνολικά, ανεξαρτήτως κύκλου και έως 30.11.2022. Για τον σκοπό αυτόν αίτηση η οποία, μετά από την αρχική οριστική υποβολή της ή/και την τυχόν εκ νέου υποβολή της, κατόπιν συμπλήρωσης – διόρθωσηςκατά τα προβλεπόμενα στα αμέσως προηγούμενα εδάφια της παρούσας, βρέθηκε κατά τον έλεγχο ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του αιτούντος αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο, παραμένει στο σύστημα προκειμένου το σωματείο να προχωρήσει στα πλαίσια είτε του τρέχοντος είτε του επόμενου κύκλου, σε διόρθωση – συμπλήρωσή της και σε εκ νέου οριστική υποβολή της.3. Σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2021 υποχρεούται, γιακάθε άθλημα για το οποίο έχει εγγραφεί, να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία έως την 17.8.2022. Η επικαιροποίηση στοιχείων συνιστά νέα αίτηση εγγραφής. Εφόσον η αίτησηεπικαιροποίησης της παρούσας παραγράφου βρεθεί ελλιπής, με αποτέλεσμα τη μη επικαιροποίηση της εγγραφής (μη επανεγγραφή) στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2022, το ενδιαφερόμενο αθλητικό σωματείο έχει δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης και επανυποβολής της αιτήσεώς του έως την 30.11.2022. Για τις αιτήσεις της παρούσας δίνεται η δυνατότητα έως τεσσάρων (4) επανυποβολών συνολικά. Σε περίπτωση που και μετά τον επανέλεγχο η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, το σωματείο δεν επικαιροποιεί την εγγραφή του και δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2022 ως προςτο άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής. Αθλητικό σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021 και δεν έχει στο μεταξύ διαγραφεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5, θεωρείται έως και την 31.12.2022 εγγεγραμμένο και στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2022, εφόσον έχει υποβάλει εμπροθέσμως (έως 17.8.2022), σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο,αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, το αθλητικό σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του.Ειδικά για την περίπτωση που σωματείο εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2021 επιθυμεί να εγγραφεί για νέο άθλημα και να αξιολογηθεί έως 17.8.2022, θα πρέπει να υποβάλλει την αίτησή του στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου (έως 15.4.2022).»Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/60330/18.2.2022 (Β΄746) απόφαση και τα παραρτήματά της.


Πηγή: soccerplus.gr