Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022

Παράταση στις επιχορηγήσεις μετακινήσεων αθλητικών σωματείων από τους Δήμους

 

Με το άρθρο 51, του Νομοσχεδίου περί «Ευζωίας των Ζώων συντροφιάς» που έχει κατατεθεί στη Βουλή δόθηκε παράταση σ τις χρηματικές επιχορηγήσεις από Δήμους προς αθλητικά σωματεία.

Συγκεκριμένα το άρθρο 51 αναφέρει:
Χρηματικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία από Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού
Η διάρκεια ισχύος της υποπερ. vi) της περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006, Α’ 114) αναφορικά με τη δυνατότητα παροχής από Δήμο χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικά σωματεία για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή του και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30η.6.2022. »

Πηγή:  www.myota.gr