Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021

Αθλητικό Κέντρο Καρπενησίου: Ορίστηκε ένα χρόνο μετά ο προσωρινός ανάδοχος για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών του


Στην ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου προέβη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου για το πολυπόθητο έργο με τίτλο “Αξιοποίηση-εκσυγχρονισμός    κτιρίων και εγκαταστάσεων Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου” προϋπολογισμού 2.320,000,00€.

Αναλυτικότερα, την 10η Νοεμβρίου 2021 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και αποφάσισε να ορίσει ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία ‘’3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΕ’’ με ποσοστό έκπτωσης σαράντα δυο και τριάντα τοις εκατό (42,30%). Η Επιτροπή προχώρησε στην απόφαση αυτή δεδομένου ότι δεν εκδόθηκε απόφαση από την ΑΕΠΠ μέσα στην καθορισμένη από το Νόμο προθεσμία, από την προδικαστική  προσφυγή της “3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ” κατά της απόφασης της Οικονομικής επιτροπής.

Στη συνέχεια η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών απέστειλε έγγραφο με το οποίο ζητούσε από τους εναπομείναντες συμμετέχοντες στο διαγωνισμό την παράταση ισχύος των προσφορών τους, το οποίο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του Διαγωνισμού. Μετά από την ανάρτηση αυτή μόνο η Εταιρεία 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ανανέωσε την ισχύ της προσφοράς της και δέχεται να συνεχίσει το διαγωνισμό.

Να θυμίσουμε ότι η υλοποίηση του μεγάλου αυτού έργου είχε «παγώσει» κατά τη διαδικασία ορισμού αναδόχου, όταν η Οικονομική Επιτροπή είχε αναδείξει ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία «Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε.» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα τρία και 0,43 (43,43%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Με τη σειρά της η επιχείρηση των κ.κ. Ανταίος – Σπανός πραγματοποίησε προδικαστική προσφυγή, καθώς τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά – νομιμοποιητικά έγγραφα του τότε προσωρινού αναδόχου δεν πληρούσαν τους όρους της διακήρυξης, διότι είχαν εκδοθεί σε χρόνο που απέχει κατά πολύ των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών που απαιτεί ο νόμος και η διακήρυξη πριν την υποβολή τους. Πλέον αναμένεται αν ο νέος προσωρινός ανάδοχος θα αναλάβει οριστικά το έργο, έχοντας περάσει παραπάνω από ένας χρόνος από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, ώστε να ξεκινήσει ο εκσυγχρονισμός του Αθλητικού Κέντρου.

Πηγή: www.evrytanikospalmos.gr