Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021

273.000€ για νέο ταρτάν στο εθνικό δημοτικό στάδιο Καρπενησίου & προμήθεια ρομποτικής σκούπας κολυμβητηρίου


Έως 17 Σεπτεμβρίου οι προσφορές

Ανοικτό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει  τιμής  ανά  τμήμα γιατην  ανάδειξη αναδόχου  για την «Προμήθεια – εγκατάσταση ταρτάν στο Εθνικό Δημοτικό Στάδιο Καρπενησίου και προμήθεια ρομποτικής σκούπας κολυμβητηρίου Καρπενησίου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 272.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού πολυουρεθανικού τάπητα ταρτάν σε στίβο 6 διαδρομών στο Εθνικό Δημοτικό Στάδιο Καρπενησίου, καθώς και η προμήθεια μιας ρομποτικής σκούπας για τον καθαρισμό του πυθμένα των κολυμβητικών δεξαμενών του κολυμβητηρίου Καρπενησίου. Η προμήθεια αποτελείται από δύο  (2) τμήματα και ο ενδεικτικόςπροϋπολογισμόςγιακάθε τμήμα έχει ως εξής: προμήθεια – εγκατάσταση ταρτάν συμπεριλαμβανομένου του κρασπέδου 260.400,00 ευρώ και προμήθεια Ρομποτικής σκούπας καθαρισμού κολυμβητικής δεξαμενής 12.500,00 ευρώ.

Κάθε οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς, είτε για το σύνολο των παραπάνω τμημάτων, είτε μεμονωμένα για ένα ή περισσότερα τμήματα. Η καταληκτική  ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή ώρα 15.00 μ.μ, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 21 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr), όπου θα κατατεθούν και οι προσφορές. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην διαδικτυακή διεύθυνση www.karpenissi.gr 

Πηγή: www.evrytanikospalmos.gr